Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১৯ জুলাই ২০২৩

লাবাং ও মাঠা

                                                              লাবাং

ক্র: নং পন্যের বিবরণ ভোক্তা মূল্য
০১. লাবাং ৫০০ এম.এল বোতল ৬৫.০০
০২. লাবাং ২৫০ এম.এল বোতল ৩৫.০০

                                                           মাঠা

ক্র: নং পন্যের বিবরণ ভোক্তা মূল্য
০১. মাঠা ২০০ এম.এল বোতল ৩০.০০